Kuan Hu, Dong Huang, Hai Jiang, Siting Sun, Zhe Ma, Kunyu Zhang*, Li Pan*, Yuesheng Li. Toughening Biosourced Poly(lactic acid) and Poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) Blends by a Renewable Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide) Elastomer. ACS Omega 2019, 10.1021/acsomega.9b02639.

Kuan Hu, Dong Huang, Hai Jiang, Siting Sun, Zhe Ma, Kunyu Zhang*, Li Pan*, Yuesheng Li. Toughening Biosourced Poly(lactic acid) and Poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) Blends by a Renewable Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide) Elastomer. ACS Omega 2019, 10.1021/acsomega.9b02639.